Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van communicatiebureau Puntkomma Nijmegen B.V., gevestigd te Nijmegen (hierna te noemen: Puntkomma) en haar opdrachtgevers (hierna te noemen: cliënt).

ARTIKEL 1

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, begrotingen en op alle met ons aangegane overeenkomsten (schriftelijk of digitaal/mail) tot het leveren van diensten, producten en goederen. Een algemene verwijzing door cliënt naar welke andere (eigen) algemene (inkoop)voorwaarden dan ook, wordt door Puntkomma niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk/digitaal overeengekomen. Onder offertes en begrotingen wordt ook verstaan de door Puntkomma per e-mail bevestigde (prijs)afspraken. Ingeval er geen begrotingen aan een opdracht ten grondslag liggen wordt artikel 2 lid 6 als maatgevend beschouwd voor definitieve afrekening.

ARTIKEL 2

Aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle aanbiedingen van Puntkomma aan cliënt zijn vrijblijvend en nimmer als bindend te beschouwen.
 2. Puntkomma is aan de opdracht of order van de cliënt gebonden, wanneer Puntkomma de order schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Cliënt is zowel door schriftelijke als digitale/mailopdracht gebonden.
 3. Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij door cliënt zijn verzocht en door Puntkomma bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten zullen na schriftelijke/digitale goedkeuring worden doorberekend aan cliënt.
 4. Puntkomma is gerechtigd eventueel (door derden of algemene) doorgevoerde prijs­wijzigingen, die zijn opgetreden tussen datum van begroting en datum van uitvoering, door te berekenen.
 5. Indien cliënt besluit om welke reden dan ook een opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien, dan is cliënt verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren aan Puntkomma te vergoeden.
 6. Indien door welke omstandigheid dan ook een opdracht van cliënt niet schriftelijk/­digitaal wordt vastgelegd is Puntkomma gerechtigd op basis van de werkelijk bestede uren en diensten de opdracht aan cliënt door te belasten, tenzij anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 3

Werken voor derden

 1. Cliënt machtigt Puntkomma uitdrukkelijk om, indien en voor zover Puntkomma dit binnen de grenzen van de haar door cliënt gegeven opdracht nodig of wenselijk acht, werkzaamheden door derden (zoals bijvoorbeeld drukwerk, fotografie, websitebouw) voor cliënt te doen verrichten. Puntkomma behoudt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en voortgang van deze werkzaamheden.
 2. Cliënt vrijwaart Puntkomma tegen elke aanspraak welke derden jegens Puntkomma zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interesses, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van Puntkomma voor cliënt verricht.
 3. Tenzij anders overeengekomen zal Puntkomma de ingekochte diensten en producten rechtstreeks aan de leverancier voldoen en aan cliënt doorbelasten met een opslag voor rente, risico en winst.
 4. Indien de door Puntkomma ingeschakelde leverancier (eigen) algemene voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de landelijke leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie) hanteert kunnen die eveneens van toepassing zijn op de relatie tussen Puntkomma en cliënt, met dien verstande dat bij strijdigheid deze algemene voorwaarden zullen worden gehanteerd.

ARTIKEL 4

Eigen werk

 1. Puntkomma berekent al het eigen werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks aan cliënt door op eigen facturen. Wanneer de (communicatie)adviesrol van Puntkomma wordt ingezet op strategisch en conceptueel gebied worden de daarmee ingezette werkzaamheden en diensten of op basis van vooraf afgegeven budgetten of offertes, dan wel op basis van werkelijk bestede uren doorbelast.
 2. Onder eigen werk dient hier onder meer te worden verstaan: artwork, teksten, prepress-producties, digitale producties (zoals websites), online gepubliceerde producties (zoals bannering) en dergelijke.
 3. Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen en/of offertes/begrotingen genoemde werkzaamheden, niet zijnde werkzaamheden genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene voorwaarden, wordt Puntkomma door cliënt gehonoreerd op basis van nader door cliënt en Puntkomma vast te stellen voorwaarden.
 4. In voorkomend geval kan door Puntkomma in licentie een dienst worden aangeboden waarbij andere voorwaarden geldig zijn (zoals bijvoorbeeld MailChimp). Puntkomma waarborgt vooraf de juiste informatieverstrekking aan cliënt.

ARTIKEL 5

Betaling

 1. Betalingen door cliënt aan Puntkomma dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Puntkomma aan te wijzen rekening. Aftrek van enige korting of schuldvergelijk is cliënt niet toegestaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Reclames op facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk/digitaal te worden aangemeld.
 3. Indien cliënt binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Puntkomma zonder enige ingebrekestelling het recht cliënt daarvoor de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum der factuur in rekening te brengen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimumbedrag van 15% van de hoofdvordering.

ARTIKEL 6

Deeluitvoering

 1. Het staat Puntkomma vrij de order in overleg met cliënt gefaseerd uit te voeren.
 2. Elke deellevering ter zake van goederen of diensten, genoemd in artikel 4, kan afzonderlijk worden gefactureerd.

ARTIKEL 7

Termijn

 1. De periode waarbinnen Puntkomma de tussen cliënt en Puntkomma overeengekomen diensten moet verrichten, gaat niet eerder in dan nadat:
  a) Puntkomma de opdracht schriftelijk/digitaal heeft aangenomen,
  b) alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld,
  c) alle benodigde bescheiden in haar bezit zijn,
  d) cliënt Puntkomma de door Puntkomma voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.
 2. Deze overeengekomen termijn(en) is/zijn geschorst, zodra en zolang cliënt in gebreke is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang Puntkomma door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interessen kan doen gelden.
 3. Overschrijding van de termijn waarbinnen Puntkomma de diensten zou moeten hebben verleend, door welke oorzaak ook, zal cliënt, behoudens in geval van bewezen wanprestatie van Puntkomma en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 4. Wanneer Puntkomma op grond van overmacht niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, worden deze tijdens de periode van overmacht en een bij beëindiging daarvan in acht te nemen redelijke termijn opgeschort, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds voor de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade. Puntkomma heeft het recht om tijdens vermelde periode van opschorting de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, in welk geval hiervan schriftelijk/digitaal melding zal worden gedaan aan de cliënt. Vanaf het moment van deze mededeling is de overeenkomst ontbonden, onder gehoudenheid van de opdrachtgever een met dit eventueel reeds verrichte deel van de werkzaamheden overeenkomende prestatie aan Puntkomma te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan: brand en andere bedrijfsongevallen, machineschade, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, onvoorziene ziekte van werknemers, boycot, oproer, staat van beleg, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid.

ARTIKEL 8

Garantie Puntkomma

 1. Puntkomma staat er voor in dat zij de tussen cliënt en haar overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen zal verrichten.
 2. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten door cliënt schriftelijk/digitaal worden gereclameerd binnen 8 (acht) dagen nadat Puntkomma de verrichte werkzaamheden aan cliënt heeft geleverd of voorgelegd. Bij gebreke van bedoelde reclame binnen genoemde termijn vervalt de garantieverplichting van Puntkomma ten aanzien van die gebreken. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontheft cliënt niet van verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere overeenkomst met Puntkomma mochten voortvloeien.
 3. Vorderingen welke cliënt uit hoofde van garantieverplichtingen mocht hebben, vervallen uiterlijk 6 (zes) maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. Puntkomma is van haar garantieverplichting geheel ontheven, indien cliënt derden buiten voorkennis en toestemming van Puntkomma werkzaamheden aan het door Puntkomma verrichte werk laat doen of deze zelf verricht, dan wel indien cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 4. De garantie voor werkzaamheden door Puntkomma ten behoeve van cliënt aan derden opgedragen, strekt zich slechts uit voor zover bedoelde derden Puntkomma in dat geval geheel vrijwaren.
 5. De volledige kosten, zowel de buitenrechtelijke als de gerechtelijke, die door Puntkomma moeten worden gemaakt ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van cliënt worden ingeschakeld, komen voor rekening van cliënt indien de oorzaak van dat conflict een gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van cliënt.
 6. Puntkomma draagt zorg voor geheimhouding van alle door de cliënt verstrekte informatie en ter beschikking gestelde gegevens. Ook databases met adresgegevens vallen onder deze geheimhoudingsplicht. Puntkomma is in die gevallen ook gehouden aan de door de overheid vastgestelde wettelijke kaders m.b.t. bijv. Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken.

ARTIKEL 9

Intellectueel eigendom

 1. Cliënt garandeert Puntkomma te allen tijde dat het gebruik door Puntkomma van door cliënt verstrekte gegevens of anderszins, Puntkomma niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 2. Cliënt vrijwaart Puntkomma volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden jegens Puntkomma te gelde zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie.
 3. Alle door Puntkomma ontwikkelde producten (zoals prepress-bestanden, (stans)mallen, ontwerpen, schetsen, modellen, online producties, foto’s, webvideo’s en dergelijke) die door, onder licentie of namens Puntkomma bij de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd, zijn (evenals het auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom daarop, alsmede het onbeperkte recht om daarvan gebruik te maken) onvervreemdbaar eigendom van Puntkomma. Na afronding en betaling van de opdracht zullen de ontwikkelde producten vrij van rechten worden overgedragen aan cliënt. Uitzonderingen hierop, zoals werk door bepaalde toeleveranciers die het auteursrecht/intellectuele eigendom niet willen overdragen, zullen vooraf aan cliënt worden meegedeeld.
 4. Alle door Puntkomma in licentie uitgewerkte producten zullen eigendom blijven van de licentiehouder, tenzij met de licentiehouder contractueel afwijkende afspraken worden vastgelegd.
 5. Puntkomma is bij fotografie en/of (web)video gehouden aan de wettelijke kaders in verband met auteursrecht en portretrecht. In voorkomende gevallen zal Puntkomma dusdanige maatregelen nemen dat voor bedoelde communicatiemiddelen de (gebruiks)rechten zullen worden vastgelegd met fotografen, (video)producenten en modellen.

ARTIKEL 10

Aard en duur van de overeenkomst

Beëindiging:

 1. Ingeval cliënt verplichtingen krachtens een overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, bij aanvraag van zijn faillissement, voorlopige verlening van surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt cliënt zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn, en heeft Puntkomma naar haar keuze het recht zonder sommatie de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of eveneens zonder sommatie en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeel­telijk te ontbinden, zonder dat Puntkomma tot enige schadevergoeding is verplicht.
 2. Puntkomma behartigt de belangen van cliënt binnen de gestelde grenzen van de opdracht. Cliënt is niet gerechtigd zonder overleg en/of toestemming werkzaamheden door anderen te laten verrichten binnen de verstrekte opdracht.
 3. Alle ontwerpen, bestanden en gewenste gegevens en/of producten zullen op eerste aanvraag door Puntkomma aan cliënt worden overgedragen, mits door cliënt aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
 4. Indien de relatie tussen Puntkomma en cliënt wordt beëindigd blijven deze algemene voorwaarden rechtsgeldig voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

ARTIKEL 11

Toepassing Recht/Bevoegde rechtbank

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.
  Uitsluitend de competente Rechter te Arnhem is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uitsluitend
 2. Puntkomma heeft daarenboven het recht, als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.
  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nijmegen, 19 april 2016

Neem contact met ons op - creative digital agency Puntkomma Nijmegen Hier zijn we trots op - creative digital agency Puntkomma Nijmegen Dit zijn we - creative digital agency Puntkomma Nijmegen
Sluiten

Ons adres


+31 (0)85 013 32 48

info@morrescompany.com

Of volg deze route

Puntkomma wordt Morres & Company!

Maar niet getreurd, want je kunt nog steeds op ons rekenen. Hetzelfde DNA, hetzelfde werk, dezelfde mensen & more! Morres & Company groeit als full-service bureau in Zuid-Oost Nederland verder naar de regio Nijmegen. Wij verhuizen niet naar een nieuw pand, maar verhuis je wel samen met ons mee naar onze nieuwe website? We zien je daar!
lees meer